Звіт керівника перед колективом та громадськістю
23  червня  2017 року.
 
ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!
ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!
ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!
 
Звіт керівника      Пирогівського  дошкільного  навчального
Закладу    «Світлячок»
перед батьками, колективом та громадськістю з питань
статутної діяльності закладу  у 2016– 2017 навчальному році
 
 
 
Дошкільний навчальний заклад  «Світлячок»- заклад освіти і виховання дітей віком від   3  років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.
 
Розташований за адресою: вул. Грушевського буд.1,   с.  Пирогів
 
функціонує з 2012   року.
Проектна потужність - 15 місць.
 
Режим роботи установи – 9 годин; з 8:30 до 17:30
Функціонує – 1   різновікова група
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
 
Завдання звітування:
 
1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.
 
2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.
 
Протягом навчального року (2016-2017) ДНЗ  працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Дитина »  та річного плану роботи.
 
Завдання на новий 2016-2017 навчальний рік
Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в дошкільному закладі в 2016-2017 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2017-2018 навчальний рік такі завдання:
 
1. Патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності.
 
2. Продовжувати роботу з трудового виховання в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей .
3.Стан  зображувальної  діяльності  дошкільнят.
 
 
Колектив ДНЗ спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку
 
Пріоритетними напрямами освітньої роботи слід вважати:
 
-забеспечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей , адаптація до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
 
-патріотичне виховання в процесі розвитку духовної особистості дитини в дошкільному віці;
-трудове виховання в процесі організованої й самостійної діяльності дітей;
- забезпечення наступності в процесі реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти;
- створення здоров’язберігаючого середовища, формування в малюків свідомого ставлення до власного здоров’я, вміння дбати  про  себе та своїх ближніх;
 
Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.
 
Всі ці завдання реалізовувались в різних формах  роботи: на  заняттях, виробничих  нарадах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних  перевірок.
 
   Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що колектив  осмислено підійшов до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;
  залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу.
 
 
     Педагогічними працівниками,  ДНЗ забезпечений, але  є  потреба  у  медичній  сестрі.  Дошкільний  заклад має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчи  послуг.
 
       Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.
 
          Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників .
 
       Протягом 2016-2017н.р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.
 
       Робота вихователя планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки.
 
Управлінська діяльність.
 
       З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ДНЗ  були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователя та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.
 
       Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.
 
       У 2016-2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально.
 
       Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.  
 
         Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчалися уникати конфліктів, будувати стратегію розв’язання конфліктних ситуацій.
 
       Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.
 
      В квітні був проведений «Тиждень безпеки дитини». До роботи з приводу цього питання залучалися батьки.
 
       Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючі  процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні розва, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося   у нашому закладі і було запорукою здоров’я наших вихованців.                       
 
Методична робота.
 
       Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.
 
       Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально – виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання  в ДНЗ у 2016 – 2017 н.р.
 
      
  Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.                       
 
Результати навчально- виховного процесу.
 
 Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователь  мала змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків.
 
 Організація харчування.
 
    В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.
 
 У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.
 Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.
 Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем .
 
 Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції,  представники управління освіти.
 
 Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.
 
      Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема :
 
 -     чітке дотримання режиму;
 
 -    дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;
 
 -     організація фізичного виховання;
 
 -     систематичне щеплення дітей;
 
 -     проведення загартовуючих процедур .
 
Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу
 
        З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.
 
        У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний  періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.
 
        Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.
 
        Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на  виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.
 
 З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:
 
 · адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 · попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групі , обсягу знань дітей з безпеки .
 
  Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року, здійснювалась тарифікація  педагогічного персоналу  та  надавались  звіти до відділу освіти.
 
  Питання які пов’язані  з  охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності  дітей, санітарних  правил  утримання  приміщень, збереження майна закладу,  та  дотримання  здорового  психологічного  клімату  в  колективі вирішувались планово  та  оперативно  з  урахуванням  проблемних  запитів.
 
 Засідання  батьківського комітету  закладу, загальні  батьківські збори,  проводились за річним планом, та оперативно за потребою.
 
 Стан матеріально-технічної бази ДНЗ
 
     Приміщення закладу,  обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти.  Акти дозволяють  використовувати приміщення, обладнання  та  оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами ,  картинами.
 
  Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до ДНЗ, скарг в продовж року не було.
 
        Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.
   Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.
 
 Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ . Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.
 
      За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.
 
 
 
            Завідувач   ДНЗ                     Г. П.  Вишневська